Historie

Tradice výroby psacích prostředků se začala v Dačicích psát v roce 1940, kdy jeden ze zakladatelů, zabývající se výrobou koženého zboží, založil v tehdejší Telečské ulici novou dílnu, kromě jiného také pro výrobu plnicích per.

40. léta

1940
Počátkem roku 1940 se dva dačičtí podnikatelé dohodli na společné výrobě plnicích per a následně byl dne 27. srpna 1940 vydán živnostenský list s číslem 15245/4 – VI/1940 pro „zvolené zaměstnání: Živnost mechanická tovární: výroba plnicích per a technických tužek – lisování a stříkání plastických hmot.“

1941
V lednu 1941 byla v Dačicích zahájena výroba plnicích per. První výrobky vznikaly za vysokého podílu ruční práce. Na výrobě se v té době podílelo 20 zaměstnanců. V návaznosti na výrobní zkušenosti dílny s výrobou plnicích per byl založen společný podnik za účasti zakladatelů. Spojením úsilí obou pánů vznikla firma zabývající se tovární výrobou plnících per a stříkáním plastických hmot. Smlouva o spolupráci zněla do 31. 12. 1944. Prvním výrobkem společného podniku bylo plnicí pero pod názvem STENO. Jméno pro pero vzniklo spojením příjmení obou podnikatelů.

1945
Na začátku roku 1945 se oba podnikatelé rozešli přesně podle podmínek, které udávala smlouva z roku 1941. V srpnu 1945 založil jeden ze zakladatelů novou společnost pro výrobu psacích prostředků značky OMEGA, již na místě dnešní akciové společnosti.
K výrobě byly používány moderní vstřikovací lisy Vltavan, s nimiž bylo schopno 50 zaměstnanců vyrobit 300 kusů plnicích per denně. Výrobky byly kvalitní a brzy si našly své kupce doma i v zahraničí. Prodej byl zajištěn zejména pomocí velkoodběratelů z Prahy. Již před 70ti lety dbala společnost nejen na ekonomiku výroby, ale i na ekologii. Hlavní výrobní surovinou pro pouzdra plnicích per byla umělá hmota. V průběhu výroby vznikalo již od počátku množství materiálových zbytků a nepodařených výlisků. Aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání, byly z nepotřebného materiálu vyráběny, respektive lisovány hřebeny a kapesní píšťalky, někdy dokonce i s kompasem.

1948
V roce 1948 bylo výnosy tehdejšího ministra průmyslu prováděno znárodnění soukromých firem, které měly více než 50 zaměstnanců. Ani dačická firma se tak nemohla vyhnout politickým událostem doby.

Ve firmě byla zprvu zavedena národní správa firmy Koh-I-noor, tužkárna, L & C. Hardtmuth n. p. České Budějovice, která skončila již 29. 7. 1948. Firma byla zestátněna a závod v Dačicích se stal součástí národního podniku Centropen se sídlem v Pardubicích jako jeho provozní oddíl. Za zmínku stojí, že v době znárodnění měla firma pouze 49 zaměstnanců. Aby se dostala do rukou státu, byl početní stav dočasně, uměle navýšen o jednoho zaměstnance.

50. léta

Na výrobu neměly politické změny žádný větší vliv.
Počet zaměstnanců se dále zvyšoval a v roce 1950 dosáhl již 140 lidí.

 

Padesátá léta znamenala pro firmu období rozvoje. Státní podnik Centropen zahrnoval 12 malých firem roztroušených po celém Československu, mezi nimi také Dačice. Efektivita výroby v malých, manufakturních dílnách byla ale nedostačující. V rámci další reorganizace byl dačický závod začleněn do oborového podniku Koh-I-noor Hardtmuth České Budějovice a výroba ze všech 12 menších firem z původního Centropenu byla postupně převáděna do Dačic. Ředitelem závodu se stal na dlouhá léta pan Vojtěch Marek. Rozvoj firmy se týkal i jejího výrobního areálu. Původně přízemní budovy dílen byly rozšířeny, přistavěna patra a dvůr mezi nimi byl zastřešen. Tak vznikl dostatečně velký prostor, aby mohl pojmout narůstající výrobu plnicích per.

 

60. léta

V roce 1962 bylo v dačickém závodu vyrobeno už 2 370 000 ks plnicích per a 70 druhů dalších výrobků. Kromě jiného také např. umělohmotné rukojetě mačet na sklízení cukrové třtiny pro Kubánskou republiku.
1. 10. 1964 zanikl národní podnik Centropen Pardubice. Veškerá výroba už byla v té době převedena do Dačic. Byl zřízen Koh-i-noor Hardtmuth Dačice se sídlem ul. 9. května 161, jenž se stal jedním z devíti závodů výrobně hospodářské jednotky (VHJ) Koh-i-noor Hardtmuth České Budějovice. Koh-i-noor Hardtmuth byl v ČSSR monopolní výrobce plnicích per zejména pro žáky I. stupně základních škol. Novinkou v té době bylo pero, které mělo místo pístu k nasávání inkoustu vyměnitelnou bombičku s inkoustem. Děti si tak při psaní neušpinily ruce jako dříve.

centropen dačice

centropen dačice

V polovině 60. let bylo v závodě již více než 500 zaměstnanců. Vyrábělo se kromě jiného laciné pero pro školáky Žák a později pero Student. Používat plnicí pero bylo v té době povinné pro všechny školáky až do 3. třídy základní školy kvůli správnému vývoji grafomotoriky dětské ruky.
V druhé polovině 60. let vzniknul v Japonsku nový psací prostředek, který se rychle rozšířil do celého světa – popisovač, známý pod zkratkou „fix“.
Od roku 1967 se výrobě popisovačů začal přizpůsobovat dačický závod. Zprvu bylo nutné hroty a tampony dovážet z Japonska a inkousty z Německa. V Dačicích probíhala pouze výroba plastových dílců a následná ruční montáž výrobků. Za první rok bylo vyrobeno 250.000 ks popisovačů. Zároveň se v laboratoři závodu rozběhly vývojové práce na vlastní technologii výroby tamponů a inkoustů, později hrotů a barvení plastů. Tyto práce trvaly více než 20 let a jejich výsledkem bylo nejen vyřešení těchto technologií a nahrazení dovozů, ale i jejich zavedení do praxe a přizpůsobení hromadné výrobě. Naposled byla uzavřena a zjednodušena technologie výroby tamponů a to nákupem mykacího stroje v letech 1988 - 1989. Dlužno poznamenat, že kromě již výše zmíněné mykačky (linky pro výrobu tamponů), také linka pro výrobu hrotů vznikla díky spolupráci konstruktérů dačického závodu s výzkumnými pracovišti z celého Československa. Tytéž stroje jsou ve firmě stále v provozu. Prvními českými popisovači byly typy 7669, 7870 aj. Z dětského popisovače, který je základní výrobní náplní firmy dodnes, se postupně vyvinula celá řada dalších výrobků – zvýrazňovače, značkovače, linery, rollery, permanentní popisovače atd.

70. léta

Další rozšíření výrobního programu připadá na začátek 70. let, kdy se začaly v dačickém závodě vyrábět lisovstřikovací formy s technologií horkých kanálů. Šlo o nový postup, v Československu zatím ne příliš rozšířený, který umožňoval bezodpadové vstřikování a zvýšení produktivity forem. Výroba vstřikovacích forem je od té doby jedním z klíčových oborů společnosti. Kvůli výrobě forem byla postavena nová budova technického úseku.

nová budova technického úseku

Sedmdesátá léta jsou spojena s rozvojem techniky. Novým výrobkem se staly zvýrazňovače (art. 1702), rollery (art. 1929), první permanentní markery (art. 1886), technická rýsovací pera (art. 10066 a 10067), elektrické natáčky na vlasy apod. Výroba popisovačů s vláknovým hrotem (dětské fixy), které byly vyráběny podle československého patentu, postupně mnohonásobně převýšila výrobu plnicích per a stala se hlavním výrobním programem dačického závodu. Denně vyrábělo téměř 550 zaměstnanců 15.000 – 20.000 plnicích per a 300.000 popisovačů.

výroba dětských fixů

Dačický závod se stal výhradním dodavatelem vybraných psacích potřeb pro celou východní Evropu.
V roce 1977 byla do užívání převedena nová budova technického úseku s dílnami a vývojovými pracovišti.

nová budova technického úseku

nová budova technického úseku

nová budova technického úseku

Koncem 70. let přestaly vyhovovat tehdejší výrobní prostory. Kvůli další výstavbě muselo být nejprve narovnáno koryto řeky Dyje. Tím vznikly 2 hektary pozemků, na kterých bylo možno začít stavět.

narovnání koryta řeky dyje

80. léta

V roce 1980 byla do provozu uvedena nová hala lisovny.

nová hala lisovny

V roce 1982 byla do provozu uvedena nová hala barevny.

nová hala barevny

nová hala barevny

nová hala barevny

V roce 1985 byla do provozu uvedena nová třípodlažní hala, ve které se nacházela výroba hrotů, tamponů a sklad materiálu.

nová hala výroby hrotů a sklad materiálu

nová hala výroby hrotů a sklad materiálu

nová hala výroby hrotů a sklad materiálu

nová hala výroby hrotů a sklad materiálu

nová hala výroby hrotů a sklad materiálu

V tomto období vzniknul první liner (art. 1901) a nová, vyspělejší dětská fixa (art. 2790).
1. 1. 1985 odešel do důchodu dlouholetý ředitel pan Vojtěch Marek.
1. 1. 1989 vystoupil dačický závod z oborového podniku Koh-I-noor Hardtmuth České Budějovice a vrátil se k původnímu názvu Centropen (název z 50. let) coby státní podnik.

90. léta

V bouřlivém roce 1990 se Centropen transformoval ze státního podniku na akciovou společnost vlastněnou stoprocentně státem. V tomtéž roce byla rovněž dokončena mohutná budova závodní jídelny, kterou Centropen sdílel s ostatními firmami v Dačicích.

V roce 1992 proběhla v souladu s platnými právními předpisy, a na základě zadaného a Českou vládou schváleného projektu, privatizace do rukou ryze českého kapitálu. Z Centropenu vznikla veřejně neobchodovatelná akciová společnost. V této právní formě setrvává dodnes.

V letech 1996 a 1999 vznikly kvůli stále rostoucí výrobě 2 nové sklady určené především pro hotové výrobky.
Byla zahájena výroba nových, levných dětských popisovačů (art. 7790) a na trhu se také poprvé objevila novinka pero Tornado.

V roce 1997 byla v Centropenu zahájena výroba nově patentovaného výrobku – foukacích fixů. Centropen se stal jejich monopolním výrobcem na celém světě.

V roce 1998 dosáhl počet zaměstnanců rekordní úrovně 628 lidí. Od té doby, díky zefektivňování všech podnikových procesů, počet zaměstnanců neustále klesá. Počet vyrobených kusů výrobků při tom roste.

Po roce 2000

V prvních letech nového tisíciletí se Centropen zaměřil na inovace navazující na doporučení pediatrů. Ze vzájemné spolupráce vznikla myšlenka ergonomického držení, tj. trojúhelníkový tvar úchopové části u všech dětských, a posléze i kancelářských, psacích a kreslících potřeb. Nová myšlenka se nejvýrazněji projevila v konstrukci nové řady kancelářských rollerů a lineru 26xx s obchodním názvem ERGO a v konstrukci dětských popisovačů pod obchodním názvem TRI.

Od roku 2004 Centropen nabízí svým zákazníkům vedle výrobků, ve kterých je inkoust nasátý v tamponu (viz. 60. léta), také výrobky s tzv. volným objemem, ve kterých je inkoust uložen volně v průhledném plášti. Zákazník má tak stálou kontrolu nad jeho zbývajícím množstvím.

Od roku 2005 získává Centropen schopnost vyrábět již třetí typ psacího systému – gelové rollery. (první – inkoust v tamponu viz 60. léta, druhý – volný objem viz rok 2004). Jako historicky první model byl zaveden art. 2265 GEL.

V roce 2007 bylo dosaženo historicky nejvyšší ho počtu vyrobených psacích prostředků, za celý rok 258 mil. kusů.

Z důvodu opětovného nedostatku skladovacích prostor byl v roce 2008 dokončen nový centrální sklad s velkou kapacitou 1600 paletových míst.

Výstavba v areálu pokračovala moderní výrobní halou dokončenou v roce 2010. Jak na stavbu samotnou, tak na nové technologie, byly ve velké míře využity dotační programy Evropské unie. I díky nim došlo k podstatnému snížení výrobních nákladů.

V roce 2012 byla uvedena na trh dlouho očekávaná novinka TORNADO COOL. Z technického hlediska šlo o převratný krok, protože bylo vůbec poprvé využito měkčeného, gumovaného úchopu pro snadnější držení se zachováním oblíbeného ERGO tvaru.

po roce 2000

po roce 2000

po roce 2000

po roce 2000

po roce 2000

 

Máte vybráno: 0 souborů o celkové velikosti 0 MB

Kopírovat odkaz ke stažení
Odkaz na vybranné soubory se zkopíroval
Zrušit výběr

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies